Master

Keuze van een masteropleiding

Na het derde jaar bachelor in de ingenieurswetenschappen kan de Bachelor een keuze maken uit de volgende masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen:

 • Architectuur
 • Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
 • Biomedische ingenieurstechnieken
 • Bouwkunde
 • Chemische technologie
 • Computerwetenschappen
 • Elektrotechniek
 • Fotonica
 • Materiaalkunde (metaalkunde en textielkunde)
 • Toegepaste natuurkunde
 • Werktuigkunde-elektrotechniek

Men dient steeds na te gaan of er voorbereidingsprogramma’s dienen te worden gevolgd. 

Informatie

De Masteropleiding in de Computerwetenschappen vormt ingenieurs die in staat zijn complexe informatieverwerkende systemen te ontwerpen en te bouwen. Dergelijke systemen vormen (i) de hoeksteen van de kennismaatschappij (alle economische sectoren zijn vandaag sterk afhankelijk van ICT-ondersteuning), (ii) ze zijn een belangrijke bron van innovatie in traditionele sectoren (wie had er 30 jaar geleden kunnen vermoeden welke evolutie de traditionele telefoon zou doormaken), en (iii) ze vormen ook de bron van nieuwe producten en diensten (spelconsoles, interactieve digitale televisie, navigatiesystemen, medische beeldvorming, domotica, …). Kortom, een groot deel van de toegevoegde waarde van hedendaagse producten en diensten is te danken aan het feit dat ze in staat zijn informatie te verwerken en om die reden is informatietechnologie een belangrijke bron van economische groei en welvaart.

Een ingenieur in de computerwetenschappen ontwerpt en bouwt dergelijke complexe systemen op een efficiënte en methodische manier, gaande van het concept, de analyse, het ontwerp, de realisatie, het testen, tot en met de oplevering en het onderhoud. Hij zal daarbij gebruik maken van zijn theoretische basis en de nieuwste technologische kennis, en van eigentijdse professionele hulpmiddelen om die ontwikkeling te ondersteunen.

Een ingenieur in de computerwetenschappen wordt niet opgeleid tot superprogrammeur net zo min als een ingenieur bouwkunde opgeleid wordt tot superbouwvakker. Ofschoon veel van de pas afgestudeerden terug te vinden zijn in tal van technische functies, is het de bedoeling dat deze situatie relatief snel overgaat in diverse leidinggevende functies. Aan deze functies worden hoge eisen gesteld, zowel ten aanzien van een hoog kennisniveau als van een sterk leiderschap en het vermogen om complexe situaties en systemen te beheersen. Zijn brede en diepgaande kennis zal de ingenieur in de computerwetenschappen in staat stellen om met succes de meest complexe realisaties tot stand te brengen. Hij zal daarbij blijk geven van innovatiedrang, creativiteit en doorzettingsvermogen en zijn team op passende wijze weten te motiveren en te inspireren.
De maatschappelijke waarde van de opleiding wordt enerzijds bepaald door de grote vraag naar hoogopgeleide en creatieve computerwetenschappers voor (i) het ontwerp van innovatieve intelligente producten met hoge toegevoegde waarde en (ii) voor de verdere uitbouw van de kennismaatschappij (informaticus is wereldwijd altijd al een knelpuntberoep geweest, ook op het ogenblik dat er spectaculaire afdankingen gebeuren).
Anderzijds worden de competenties van de burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen zoals een sterk uitgebouwd vermogen om snel complexe situaties te kunnen analyseren, de voorliefde voor krachtige abstracties en modellen, stressbestendigheid en zin voor detail bijzonder gewaardeerd voor een resem van leidinggevende en veeleisende functies in tal van anderen sectoren (zo blijkt Wall Street één van de grootste werkgevers van computerwetenschappers te zijn). Niet zelden weten computerwetenschappers door hun doorzettingsvermogen, leergierigheid en flexibiliteit in die andere sectoren zelfs door te groeien tot domeinexpert.
Om dit niveau te halen, werkt de opleiding aan het aanbrengen van een hele rist eindcompenties die hieronder kort vermeld worden. De combinatie van al deze eindcompetenties vormt het competentieprofiel van de pas afgestudeerde burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen. Naast de kenniscompetenties die aangebracht worden in de verschillende technische vakken, en die per afstudeerrichting verschillen, betreft het een viertal grote groepen van competenties:

 • Wetenschappelijke competenties. Hieronder dient verstaan te worden: complexe technische problemen kunnen omzetten in een wetenschappelijke vraagstelling; de wetenschappelijke literatuur kunnen raadplegen; resultaten van eigen onderzoek en dat van anderen objectief en kritisch interpreteren; de wetenschappelijke basis bezitten nodig voor het formeel modelleren, analyseren en ontwerpen van complexe software- en software/hardwaresystemen.

 • Intellectuele competenties. Dit impliceert: zich een standpunt kunnen vormen over complexe situaties en dit standpunt kunnen verdedigen; kritisch reflecteren over eigen denken en handelen en de grenzen van de eigen competenties kennen; de evoluties in het vakdomein op de voet volgen en de eigen competenties verder ontwikkelen tot op expertniveau; zich flexibel kunnen aanpassen aan veranderende professionele omstandigheden.

 • Maatschappelijke competenties. Hieronder vallen: in de Engelse taal kunnen communiceren over het eigen vakgebied; projectmatig kunnen werken: doelstellingen kunnen formuleren, gericht rapporteren, einddoelen en ontwikkeltraject in het oog houden; functioneren als lid van een team in een multidisciplinaire omgeving en beginnend leiding geven; schriftelijk, mondeling en grafisch kunnen rapporteren over een technisch of wetenschappelijk onderwerp, ook aan niet-specialisten; ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen; de belangrijkste, bedrijfskundige en juridische aspecten van de informaticasector onderkennen.

 • Ingenieurscompetenties. Van een ingenieur wordt minimaal verwacht: beheersen van complexiteit van technische systemen door systematisch systeem- of procesmodellen te gebruiken; gebruik maken van geavanceerde geïntegreerde ontwerpomgevingen; onvolledige, tegenstrijdige of redundante gegevens kunnen omzetten in bruikbare informatie; tegenstrijdige specificaties en randvoorwaarden kunnen verzoenen in een kwaliteitsvol ontwerp; voldoende parate kennis en inzicht bezitten om het effect van bepaalde technische beslissingen te kunnen voorspellen zonder tijdrovende studies of simulaties te moeten uitvoeren; aandacht hebben voor de volledige levenscyclus van systemen, voor energie-efficiëntie, milieukost, grondstofverbruik, arbeidskost en voor aspecten van betrouwbaarheid, veiligheid en ergonomie; inzicht hebben in en het belang begrijpen van de rol van ondernemerschap in de maatschappij; getuigen van doorzettingsvermogen, innovatiedrang en zin voor het creëren van meerwaarde via commercialiseerbare producten of diensten.

Alle mastervakken dragen op hun manier bij tot het realiseren van al deze eindcompetenties die van de afgestudeerde master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen een burgerlijk ingenieur maken: iemand die op een professionele en efficiënte manier innovatieve technische systemen of processen ontwerpt ten behoeve van de industrie of de maatschappij, en klaar staat om waar nodig verantwoordelijkheid op te nemen. Als dit competentieprofiel jou aanspreekt, kom je zeker in aanmerking!