Financieel management in vzw's en stichtingen

Financieel management in vzw's en stichtingen voor niet-financiële specialisten

Omschrijving opleiding

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft voor vzw's en stichtingen, naar analogie als voor vennootschappen, een wettelijk kader gecreëerd om een modern resultaatsgericht financieel management uit te werken. De boekhoudkundige en diverse rapporteringsverplichtingen die op vzw's en stichtingen rusten, bevatten de fundamenten om financiële managementtechnieken uit de vennootschapswereld en de publieke sector over te nemen en te verfijnen. Echter, een regelgeving op zich volstaat niet. Om hiervan ten volle te kunnen profiteren, is er bij vzw's en stichtingen nood aan een verdere professionalisering op financieel vlak. Want hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk is een op lange termijn leefbare vzw of stichting een financieel gezonde vzw of stichting. Zowel leidinggevenden als bestuurders van vzw's en stichtingen mogen dus het belang van de financiële cijfers niet onderschatten. Zij zijn het die uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor het voeren van een duurzaam financieel beleid en het naleven van de diverse wettelijke verplichtingen (o.a. opmaak begroting, jaarrekening, jaarverslag, ...).

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding bent u in staat om, met de nodige kennis van zaken, de financiële huishouding van uw organisatie beter op te volgen en deze naar de toekomst toe verder helpen uit te werken en te professionaliseren.

 

Programma

Dag 1 Wetgevend kader en bespreking jaarrekening

Na enkele korte beschouwingen rond het begrip financieel management en resultaatsgericht financieel management, staat tijdens de eerste opleidingsdag  het kunnen lezen/begrijpen van de uit de boekhouding voortvloeiende rapportering centraal. Hierbij wordt stilgestaan bij het wetgevend kader en de jaarrekening.

Wetgevend kader:

  • Welke verplichtingen legt de wetgeving op (Wanneer moet jaarrekening worden neergelegd? Wat indien dit niet gebeurt? Quid met de begroting? Wanneer moet een jaarverslag worden opgemaakt? Welke vzw's en stichtingen moeten een commissaris aanstellen? Enz.)?
  • Wat is het verschil tussen een vereenvoudigde boekhouding en een dubbele boekhouding?
  • ...

De jaarrekening

  • Inzicht in de werking van een boekhouding en de totstandkoming van de jaarrekening.
  • Toelichting bij de belangrijkste rubrieken van deze jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting).
     
Dag 2 Financiële managementinstrumenten

Voortbouwend op de eerste opleidingsdag wordt tijdens deze tweede dag de nadruk gelegd op het gebruik van bepaalde financiële managementinstrumenten waarbij o.a. aan bod zullen komen:

  • De opmaak en opvolging van een meerjarenbegroting
  • Het beheer van het werkkapitaal van een vzw of stichting (vorderingen, schulden en voorraden)
  • Het voeren van een analytische boekhouding en de keuze van verdeelsleutels

Tijdens deze sessie zullen ook een aantal belangrijke evenwichtscriteria worden toegelicht aan de hand waarvan de financiële gezondheid van een vzw of stichting kan worden ingeschat en opgevolgd.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met het financiële reilen en zijlen binnen vzw’s en stichtingen. Ook medewerkers van toezichthoudende (subsidiërende) overheden kunnen zich middels deze opleiding een beter beeld vormen omtrent het financiële gebeuren in vzw's en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is geen financiële voorkennis vereist.

 

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.