Twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten

2-4 jarige onderzoeksprojecten, onderzoeksfinanciering

*English version*

Startdatum

1 oktober 2021

Financiering en looptijd

 • Er kan een budget worden aangevraagd dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting.
 • De looptijd van het project bedraagt min. 2 jaar en max. 4 jaar.
 • Het gevraagde budget bedraagt maximum €105.000 (2 jaar), maximum €157.500 (3 jaar) of maximum €210.000 (4 jaar).

Wie kan een aanvraag indienen?

1. de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)

2. gastprofessor met onderzoeksopdracht

3. werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en beschikken over een doctoraat op proefschrift

4. Odysseus-II Grant houders. Gelet op het UGent-overheadreglement dient er voor deze groep een ZAP-lid te worden aangeduid die mee verantwoordelijk / budgethouder is.

Wie kan geen aanvraag indienen:

 • Houders van Methusalem-financiering;
 • Hoofdpromotoren en promotoren van GOA-projecten met einddatum na 31 december 2022;
 • Promotoren van een BOF Interdisciplinair Onderzoeksproject dat toegekend werd in 2020 (startdatum 1 oktober 2020);
 • Promotoren van een vierjarig BOF onderzoeksproject toegekend in het kader van de oproep 2-4 jarige projecten in 2019 (startdatum 1 oktober 2019).

Bijzonderheden

 • Het resultaat van de FWO-aanvraag heeft geen invloed op de beoordeling van de BOF-aanvraag. Dit impliceert dat promotor-woordvoerders van zowel toegekende als van niet-toegekende FWO-projectaanvragen een BOF twee- tot vierjarig project kunnen verwerven.
 • Indien het FWO de aanvraag omwille van een belangenconflict rond referenten onontvankelijk verklaard heeft, kan dit toch nog dienen als instapticket voor de aanvraag van een BOF-project.
 • Eenzelfde onderzoeksplan kan niet gefinancierd worden door zowel het FWO als het Bijzonder Onderzoeksfonds tenzij het FWO slechts gedeeltelijk financiert. Dan kan dit wel aanvullend gefinancierd worden door het BOF.
 • Indien een parallelle aanvraag (FWO of ander financieringskanaal) lopende is voor eenzelfde onderzoeksplan dan kan het BOF-project – indien dit wordt toegekend – pas starten nadat het resultaat van de parallelle aanvraag bekend is. Indien de parallelle aanvraag wordt gehonoreerd dan komt de BOF-financiering geheel of gedeeltelijk te vervallen. Indien het resultaat van de parallelle aanvraag pas bekend is na 1 januari 2022 dan vervalt deze regel.
 • Een promotor mag slechts één enkele BOF-projectaanvraag indienen. Ook indien men promotor was van meerdere FWO-aanvragen, wordt slechts één enkele BOF-projectaanvraag toegestaan.

Hoe aanvragen?

De projectvoorstellen moeten worden ingediend via de online applicatie GISMO:  https://gismo.ugent.be. 

 • Kies de module "Project" en "nieuwe aanvraag creëren".

Deadline

3 maart 2021, 17u 

Bekendmaking resultaat

Resultaten online vanaf 16 juni 2021.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E BOF@UGent.be

Oproep en aanvraagformulieren

Toelichting 2021 Toelichting 2021  

 Call 2021  - Call 2021

Eindverslag

Formulier verslaggevingUiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be.