Leraar in opleiding (LIO)

Als LIO sta je voor de klas maar heb je nog geen diploma van leraar op zak. Je volgt de educatieve masteropleiding via het LIO-statuut met een aangepast leertraject. De praktijkcomponent uit de opleiding realiseer je via de school van tewerkstelling (= inservice stage).

Voor wie?

In de educatieve masteropleiding na bachelor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om het LIO-statuut aan te vragen:

 • je hebt het pakket onderwijs (krachtige leeromgevingen, initiatie vakdidactiek en een oriëntatiestage) afgewerkt, of je bent hiervoor vrijgesteld;
 • je hebt minstens twee derde van de studiepunten van de component domein voltooid.

In het verkorte traject van de educatieve masteropleiding kan iedereen het LIO-statuut aanvragen.

 

Je komt in aanmerking voor het LIO-statuut vanaf een lesopdracht van 200 uur op jaarbasis. De volwaardige LIO-baan impliceert echter een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren (= ongeveer twee derde van een fulltime lesopdracht ofwel 12 uur per lesweek).

Jouw lesopdracht voldoet bovendien aan volgende voorwaarden:

 • Je geeft les aan een groep lerenden;
 • Je geeft les in een onderwijsniveau waarvoor je in de educatieve masteropleiding onderwijsbevoegdheid verwerft. Concreet betekent dit dat jouw lesopdracht minstens 150u in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs omvat; 
 • Je lesopdracht omvat minimaal 125u vakken waarvoor je een vereiste bekwaamheid verwerft, dus gelinkt aan de opgenomen vakdidactiek(en); 

Heb je een opdracht van minimaal 500 uren die niet voldoet aan 1 of meerdere van bovenstaande gestelde voorwaarden, dan krijg je een beperkte extra preservice stage opgelegd.

Bekijk jouw mogelijkheden indien jouw lesopdracht kleiner is dan 500u op jaarbasis of indien het om een lesopdracht in het hoger onderwijs gaat.

Wat? 

Als LIO geniet je van een aangepast leertraject voor de component leraar, waarbij je jouw ervaring uit de werkplek maximaal kan inzetten.

 • Theoretische vorming: je kan ervoor opteren om de vakken af te werken via een portfoliotraject: begeleidingssessies vervangen de lessen en examens; in opdrachten koppel je de theorie aan de eigen lespraktijk.
 • Vakdidactiek: voor een deel van de vakdidactische sessies worden alternatieve opdrachten voorzien. Dit gebeurt in samenspraak met het vakdidactisch team. Als LIO word je zeker ook in een aantal vakdidactische sessies verwacht;
 • Stage: afhankelijk van de context, grootte en invulling van jouw lesopdracht kan er nog een beperkte reguliere stage op je programma staan;
 • Educatieve masterproef: je volgt het reguliere traject. Je kan zelf een onderwerp aanbrengen dat aansluit bij je lespraktijk;
 • Keuzeruimte: je sluit aan bij het reguliere traject (tenzij je kiest voor een bijkomende vakdidactiek of je lesopdracht groot genoeg is om ook een uitbreidingsstage in te vullen).

Spreiding

 • Het LIO-traject is een een traject van 60 studiepunten (realiseerbaar in 1 academiejaar). Houd er rekening mee dat een lesopdracht van meer dan 12u/week combineren met het volledige LIO-traject een hele uitdaging is. Om de werkdruk te verlichten kan je het portfoliotraject spreiden over meerdere academiejaren. Let op: bij spreiding moet je elk schooljaar opnieuw een lesopdracht hebben.
 • Bij de samenstelling van het geïndividualiseerd traject moet je rekening houden met de geldende volgtijdelijkheidsregels, namelijk inschrijven voor stage is slechts mogelijk als je ook de overeenkomstige vakdidactiek gelijktijdig in het curriculum opneemt of hiervoor reeds geslaagd bent. 

Contacteer educatievemaster@ugent.be voor de samenstelling van een meerjarig traject.

Inschrijven

Voldoe je aan de voorwaarden om als LIO te starten, dan dien je naast je gewone inschrijving voor de educatieve masteropleiding nog een aantal extra formaliteiten te vervullen:

 • Denk je in aanmerking te komen voor een LIO-traject, stuur een mail naar educatievemaster@ugent.be.
 • In een intakegesprek met de stagecoördinator wordt - in overleg met de verantwoordelijke(n) van de vakdidactiek(en) - jouw leertraject uitgestippeld. Maak een afspraak met de stagecoördinator van zodra je lesopdracht bekend is.
 • Vóór de eerste lesweek van het academiejaar dient elke LIO zich aan te melden bij de verantwoordelijke(n) van zijn/haar vakdidactiek(en).
 • Er wordt een LIO-baanovereenkomst afgesloten tussen de opleiding-student en de school waar de LIO als personeelslid tewerkgesteld is.
 • De inschrijvingstermijn voor het LIO-traject loopt uiterlijk tot en met 15 oktober. Afwijkingen van deze regels kunnen bij de stagecoördinator worden aangevraagd en zullen behandeld worden in overleg met de opleidingsvoorzitter, de secretaris van de opleidingscommissie en het betrokken vakdidactisch team.

Wat als je lesopdracht niet aan alle voorwaarden voldoet? 

Wat als je lesopdracht kleiner is dan 500u op jaarbasis?

 • Heb je een onderwijsopdracht tussen 200 en 500 uren, dan krijg je mogelijks extra preservice stage opgelegd afhankelijk van de grootte en invulling van jouw lesopdracht. Deze preservice stage wordt inhoudelijk afgestemd op eventuele beperkingen (vb. onvoldoende lesuren in het eigen vakgebied, 1e graad, enz) van de eigen lesopdracht.
 • Is jouw lesopdracht kleiner dan 200u op jaarbasis (dit komt overeen met een lesopdracht van minder dan 5 uur per lesweek), dan word je niet toegelaten tot het LIO-traject.
  • Je volgt de vakken uit de programmalijn theoretische vorming volgens het reguliere traject.
  • Voor stage kan je vermindering aanvragen van het aantal te geven lessen, a rato van de grootte en invulling van jouw lesopdracht. Een gepersonaliseerd traject kan op initiatief van de vakdidacticus uitgetekend worden. Deze stagevermindering kan enkel toegekend worden als je vakken geeft die aansluiten bij de gevolgde vakdidactiek(en).

Neem in beide gevallen contact op met educatievemaster@ugent.be.

 

Wat met een lesopdracht in het hoger onderwijs?

Heb je een onderwijsopdracht in een professionele bacheloropleiding?

Dan word je toegelaten tot een inservice stage mits volgende voorwaarden: 

 • je werkt de vakken uit de programmalijn theoretische vorming af via het reguliere traject;
 • je loopt een bijkomende preservice stage in de 2e-3e graad secundair onderwijs van
  • 10u indien je 1 vakdidactiek volgt;
  • 20u indien je 2 vakdidactieken volgt;
  • 21u (7u per gevolgde didactiek) indien je 3 vakdidactieken volgt.
  • Van zodra je 2 vakdidactieken volgt, loop je stage in minimaal twee onderwijsvormen.
  • De oriëntatiestage en activiteiten op schoolniveau blijft volledig behouden.
 • voor vakdidactiek kunnen in overleg LIO-faciliteiten worden toegekend.

Gerelateerde inhoud