Strategisch beleidsplan van de Universiteit Gent voor Levenslang Leren

Levenslang leren staat momenteel hoog op de agenda’s van onze beleidsmakers. In deze snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het immers belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van de eigen competenties. Leren stopt niet als het diploma behaald is, wel integendeel.

De Universiteit Gent onderschrijft mee het belang van levenslang leren en de rol die zijzelf, samen met andere partners en organisaties, hierin dient op te nemen. De UGent wil dat het levenslang leren opgenomen wordt als volwaardig onderdeel van het onderwijs dat wordt aangeboden. De focus ligt niet langer vooral op het initiële onderwijs, maar op het volledige leertraject dat aan de UGent kan doorlopen worden en daar maken alle opleidingen levenslang leren onderdeel vanuit.

De Universiteit Gent wil een compagnon de route zijn voor iedereen die tijdens de loopbaan wil blijven leren en wenst universiteitsbreed het levenslang leren te stimuleren.

Visie op levenslang leren aan UGent:

Als academische aanbieder ziet de UGent het als haar opdracht om de nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek te vertalen naar de samenleving. Hiertoe wordt een aanbod voorzien dat gebaseerd is op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied.

Alumni die terugkeren naar de UGent om een vorming te volgen, professionals die door middel van levenslang leren hun loopbaan verder richting willen geven, werkstudenten en zij-instromers, geïnteresseerden die willen werken aan hun competentie-uitbouw voor welke reden dan ook, kunnen allen aan de UGent terecht voor state-of-the-art kennis en vaardigheden.

Het is de visie van de UGent dat deze opdracht gerealiseerd kan worden door het aanbod levenslang leren als een volwaardig onderdeel van het onderwijs te erkennen, verankerd binnen facultaire structuren die volledig ingebed zijn in de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste doelstelling van het universiteitsbrede project levenslang leren is ervoor te zorgen dat faculteiten maximaal ondersteund worden in hun opdracht en dat drempels en moeilijkheden weggewerkt worden.

Strategisch beleidsplan voor levenslang leren

Vertrekkende van de opdracht en de visie van de UGent op het vlak van levenslang leren werd een strategisch beleidsplan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

In het strategisch beleidsplan wordt ingezet op volgende actiepunten:

  • Er is een duidelijk kader voor levenslang leren voor initiatiefnemers en deelnemers.

De processen voor het aanbod levenslang leren werden in een nieuw reglement gegoten waarbij er gestreefd wordt naar vereenvoudiging, duidelijkheid en flexibiliteit. In het nieuwe kader wordt met transparante benamingen gewerkt voor de opleidingsvormen levenslang leren die de UGent organiseert en zijn er duidelijke afspraken voor de attestering.

Met het oog op een slankere goedkeuringsprocedure worden alle bevoegdheden gebundeld in één centrale Commissie Levenslang Leren. Deze commissie wordt het centrale orgaan om met ingang van 2021-2022 beslissingen over het aanbod levenslang leren te nemen, om de kwaliteitszorg op te volgen en om het beleid voor levenslang leren te voeren.

Omdat het aanbod levenslang leren meestal niet-gefinancierde opleidingen zijn die in geen geval de reguliere opleidingen onder druk mogen zetten is het uitgangspunt dat de inrichting van het geheel van deze opleidingen duurzaam zelfbedruipend zal moeten gebeuren. Dit betekent dat de kosten volledig vergoed worden vanuit de geïnde inschrijvingsgelden of externe financiering.

  • In de faculteiten worden academies voor levenslang leren opgericht

Een belangrijke stap werd gezet met de verankering van de academies in de faculteiten. Deze (inter)facultaire academies zijn de motor voor levenslang leren aan de UGent en zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het aanbod levenslang leren.

In sommige faculteiten bestonden zulke academies al (lang); in andere werden ze recent opgericht. De academies die al langer bestonden aan de UGent bleken van onschatbare waarde omwille van de jarenlange ervaring en expertise die er op het vlak van levenslang leren is opgebouwd. Van een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen in de markt zetten over voeling houden met vragen vanuit het werkveld tot het concreet organiseren van het opleidingsaanbod: de bestaande academies zijn hier al jaren mee bezig. Hun expertise wordt nu gebruikt om nieuwe academies te modelleren.

Er zijn momenteel 10 academies voor levenslang leren aan de UGent:

Humanities Academie

Gandaius Academy

IPV Wetenschappen

The Ghall (Ghent Health Academy for Lifelong Learning)

UGain -UGent Academie voor Ingenieurs

FEB Academy

Academie voor Diergeneeskunde

Dunant Academie

Academy for Lifelong Learning in Pharmacy (vanaf 2022)

Academy for Political and Social Sciences

  • Levenslang leren wordt een volwaardig onderdeel van het opleidingsaanbod van de UGent

Het aanbod levenslang leren wordt verruimd en opengetrokken tot het volledige aanbod van de UGent. De reikwijdte van het project wordt dus niet beperkt tot het post-initiële onderwijs dat bestaat uit de postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, lezingen en studiedagen. Inspelend op de evoluties die momenteel zowel op Vlaams als op Europees niveau gebeuren, wordt het aanbod uitgebreid met micro-credentials. Via micro-credentials kunnen inhoudelijk samenhangende opleidingsonderdelen en deeltijdse trajecten uit de bachelor- en masteropleidingen samengebracht worden binnen het aanbod levenslang leren. De UGent wil voluit deze kaart trekken. Het initiële aanbod van de UGent bevat immers tal van relevante combinaties van opleidingsonderdelen die aan lerenden aangeboden kunnen worden en aangevuld met zowel verbredende als gespecialiseerde post-initiële opleidingen, lezingen en studiedagen.

  •  Bij de uitbouw van het aanbod levenslang leren wordt het werkveld sterk betrokken

In het levenslang leren is het belangrijk dat het werkveld actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuw aanbod en de actualisering van het huidige aanbod via co-creatie. Enkel als er ingespeeld wordt op de noden van het doelpubliek is het mogelijk om levenslang leren duurzaam uit te bouwen. Het is belangrijk dat de genomen initiatieven afgestemd en gekoppeld worden aan de verwachtingen van het werkveld. Daarom worden bij het project levenslang leren systematisch externe experten betrokken die met de blik vanuit het werkveld de uitbouw van het levenslang leren aan de UGent mee opvolgen en ondersteunen.

  •  De kwaliteit van het aanbod levenslang leren wordt opgevolgd

Tot nu toe werd de kwaliteit van het aanbod levenslang leren weinig structureel opgevolgd. In het nieuwe beleid wenst de UGent hier sterker op in te zetten.

Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal indicatoren gericht op performantie: aantal georganiseerde activiteiten, het bereikte aantal deelnemers, hun profiel en motivatie, het aantal sessies en uren, …

Naast deze kwantitatieve indicatoren zal vanzelfsprekend ook de inhoudelijk en organisatorisch kwaliteit van het aanbod geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig via evaluaties door deelnemers, feedback van de lesgevers en het bewaken van de afstemming van de vooropgestelde competenties, de leer- en onderwijsactiviteiten en de toetsing (constructive alignment).

Voor de uitbouw van het kwaliteitszorgkader wordt samengewerkt met UAntwerpen en VUB binnen de alliantie Nova Academy.

  • Nova Academy

De Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel werken samen op het gebied van levenslang leren binnen Nova Academy. Samen verkennen we de mogelijkheden tot nieuw gezamenlijk aanbod levenslang leren met aandacht voor regionale spreiding en positionering in Vlaanderen. 

Alle lezingen en studiedagen, kort- en langlopende opleidingen, micro-credentials en postgraduaatsopleidingen die aangeboden worden door de academies levenslang leren van de UGent worden gecommuniceerd op het gezamenlijk communicatieplatform van Nova Academy. Op dit communicatieplatform wordt het aanbod van de drie universiteiten doorzoekbaar gemaakt en gecommuniceerd naar het brede publiek.

De samenwerking met UAntwerpen en VUB sluit andere samenwerkingen niet uit.

Meer weten?

Lees hier het volledige strategisch beleidsplan van de Universiteit Gent voor Levenslang Leren,  goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 8 januari 2021.

Ontdek Nova Academy