Transitie UGent

Transitie UGent bestaat 10 jaar! Al 10 jaar lang komen we bijeen, genieten we van de energie en het samenhorigheidsgevoel en proberen we te duwen. Met beleidsvoorbereidend werk, met actie, met een memorandum, met een Raretijden-courant, met voorstellen, met man en macht, … Geniet van deze reportage.

Wie zijn we?

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomeinRaretijdenkabinet

Tijdens de klimaattop in Glasgow bouwden we in het UFO een Raretijdenkabinet, waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteerden over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Het was een waardevolle denkoefening in een setting die ons dwong om verder te kijken dan het hier en nu. Er kwamen interessante ideeën naar boven waarmee we verder aan de slag willen, soms door het idee gewoon bespreekbaar te maken, soms door het concreet uit te werken. We bundelden alles in een online-krant. Iedereen kan hier vanuit zijn functie, verantwoordelijkheid, invloed, … mee aan de slag.

Bijeenkomst van Transitie UGent op 25/10 van 12u-14u30

Dit stond op het programma:

  • Presentatie vanJoannes Laveyne, Sam Hamels en Thijs De Graaf over de energiecrisis en de rol van de UGent
  • Energie: De stijging van het energieverbruik vorig jaar en de zeer hoge energieprijzen zijn zeer confronterend. Ook de noodmaatregelen die nu doorgevoerd worden tijdens de wintermaanden zijn ongezien. Wat kunnen we nog meer doen? Zie je zelf nog besparingsmogelijkheden? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Wat zijn mooie voorbeelden?
  • Water en groen: Hoe scoren onze campussen op blauwe en groene elementen? Hoe klimaatbestendig zijn ze? En hoe kunnen we ze klimaatrobuuster maken door het waterverbruik te beperken, verhardingen op te breken en te werken aan vergroening?
  • Degrowth@UGent:In september organiseerde de Green Office voor het eerst een Summer School ‘Degrowth’, waarin het ging over sociale rechtvaardigheid, dekolonisatie, voorspoed en ontgroei als uitweg uit de steeds acutere ecologische crisis. Wat kan dit denken betekenen voor de UGent?
  • De rol van de wetenschapper in het klimaatdebat: Wetenschappers spelen een cruciale rol in het klimaatdebat omdat zij in de afgelopen decennia overtuigend hebben aangetoond dat de aarde opwarmt met alle gevolgen van dien en dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Maar hoe nemen we nu ook deel aan de debatten over de noodzakelijke transities, zowel in de maatschappij als binnen de UGent? Hoe gaan we polarisering uit de weg en kunnen we het meer hebben over de voor- en nadelen van wat wel werkt.
  • Fossil Divestment: Bedrijven die zoeken naar kolen, olie en gas, ze bovenhalen, raffineren en vervoeren en die elektriciteit opwekken op basis van fossiele brandstoffen mogen niet langer in de UGent beleggingsportefeuille voorkomen. En onder druk van ngo’s kondigde de Europese Centrale Bank aan dat ze meer rekening zou houden met duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Wil je hierover meer weten? Wil je horen wat je zelf kan doen?
  • Inspiratiesessie klimaatpsychologie en het klimaatgesprek: KlimaatContact vzw creëert inzicht in de emoties die met klimaatverandering gepaard gaan en de impact daarvan op gedrag en gesprekken. Daarbij worden concrete handvaten aangereikt, om een verbindend en effectief gesprek te voeren om zo je omgeving te inspireren om klimaatvriendelijke(re) keuzes te maken.

Ziehier Transitie UGent 2de presentatie en het verslag en de foto's.

Ons memorandum

Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar nieuwe memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. 

Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

Transitie UGent 4 

 memorandum 2018

Memorandum Transitie UGent 2014

memorandum 2014

Memorandum Transitie UGent 2012

memorandum 2012