Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Particulier
Schenking van roerende goederen

Een schenking van roerende goederen is een overeenkomst waarbij de schenker tijdens zijn of haar leven een bepaald vermogen overdraagt aan de begunstigde en hierdoor onherroepelijk de beschikking over dat vermogen afstaat.

Een dergelijke schenking is wellicht de eenvoudigste manier om de UGent te steunen. Het is niet verplicht om voor dergelijke schenkingen een notariële akte op te maken. Je hebt zelfs geen schriftelijk bewijs van schenking nodig, hoewel dit met het oog op eventuele bewijsvoering wel aangewezen is. Vooral als er voorwaarden, lasten en/of bepaalde modaliteiten aan je schenking verbonden zijn.

Soorten roerende goederen

Roerende goederen worden meestal geschonken via een handgift of bankgift:

 • Bij een handgift schenk je geen geld, maar roerende voorwerpen aan de UGent. Bvb: effecten (aandelen), juwelen, schilderijen, boeken,... Die laatste komen doorgaans terecht in de musea of bibliotheken van de UGent.
  Wil je een handgift doen? Neem dan contact op met het Universiteitsfonds om de praktische zaken te bespreken.
 • Bij een bankgift schrijf je geld of gedematerialiseerde effecten van je bankrekening over op die van de Universiteit Gent.
  Wil je een bankgift doen? Dan kan dat op het rekeningnummer IBAN: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB).
Fiscaliteit

Schenk je meer dan 40 euro? Dan is je gift (volgens art. 104. 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting) fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat voor deze gift geen enkele tegenprestatie van de Universiteit Gent gevraagd wordt.

Eén keer per jaar (in maart) ontvang je een fiscaal attest, waarmee je het geschonken bedrag in mindering kan brengen op je eerstvolgende belastingaangifte. De belastingvrijstelling is forfaitair bepaald op 45% op het totaal van de giften per jaar en per erkende organisatie.

Je kan maximaal 10% van je totale netto-inkomen aftrekken, met een maximumbedrag van (geïndexeerd) 376.350,00 euro (aanslagjaar 2014), na aftrek van de giften die in mindering gebracht worden van de als divers inkomen aangegeven prijzen en subsidies aan geleerden, schrijvers en kunstenaars (Art. 109 WIB92).

Wil je een bewijs van je schenking? Dan zend je best een brief met je intentie tot schenking. Hiervoor kan je desgewenst volgend briefsjabloon gebruiken. De schenking van roerende goederen, andere dan geld, zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Bij een bank- en handgift aan de UGent moet je geen schenkingsrechten betalen. Ook in geval van overlijden binnen de 3 jaar na de schenking worden evenmin successierechten betaald.

Alle bank- en handgiften aan de UGent zijn welkom. In sommige gevallen is het echter, zowel voor de UGent als voor de schenker, voordeliger om op een andere manier te schenken. Dit is het geval wanneer:

 • de waarde van de bank- of handgift heel groot is.
 • je de schenking wil opnemen in een notariële akte. In dit geval neemt de Universiteit Gent de notariskosten op zich.
 • je bepaalde voorwaarden, lasten en/of modaliteiten aan je schenking wil verbinden.

Wil je hierover meer info? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: universiteitsfonds@UGent.be of op het nummer 09 264 83 32.

Schenking van onroerende goederen
Bij een schenking van onroerende goederen schenk je een eigendom, of het vruchtgebruik ervan, aan de Universiteit Gent. Je kan daarbij (net als bij een schenking van roerende goederen) al dan niet bepaalde voorwaarden, lasten en/of andere modaliteiten aan de schenking koppelen.

Voorwaarden voor een schenking van onroerende goederen:

 • Bij schenking van een onroerend goed is een notariële schenkingsakte vereist.
 • Het Bestuurscollege van de UGent moet zich akkoord verklaren met de schenking.
 • Wordt de schenking aanvaardt, dan draagt de UGent de notariële kosten.

Wil je een schenking van onroerende goederen doen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: universiteitsfonds@UGent.be of op het nummer 09 264 83 32.

Fiscaliteit

De schenking van onroerende goederen is niet fiscaal aftrekbaar.

Schenking via legaat of testament

Een legaat is een beschikking in je testament, waarbij je bij overlijden een bepaald goed of een bepaalde som aan een persoon of organisatie nalaat

Je kan dus een deel van of je gehele nalatenschap aan de UGent overmaken door dit als een legaat in je testament op te nemen. Het Bestuurscollege van de UGent moet zich evenwel akkoord verklaren met de aanvaarding van je legaat.

Soorten legaten

Er zijn verschillende types van legaten:

 • Bij een algemeen legaat schenkt de erflater zijn of haar volledige nalatenschap, of het grootst beschikbare deel ervan, aan de Universiteit Gent.
 • Iemand is legataris ten algemene titel wanneer men niet de volledige nalatenschap krijgt, maar slechts een deel of een algemene categorie van goederen. Bijvoorbeeld: het legaat van alle roerende goederen of het legaat van alle onroerende goederen.
 • Elk legaat dat geen algemeen legaat of legaat ten algemene titel is, is een bijzonder legaat. Bijvoorbeeld: een waardevolle collectie of een bepaalde som geld.   
 • Tot slot is er ook nog het duolegaat. Daarbij neem je de UGent op in je testament en leg je aan de UGent de last tot betaling van de successierechten voor de andere erfgenamen op.

Fiscaliteit

Wil je iets nalaten, maar je erfgenamen niet belasten met hoge successierechten? Dan is een duolegaat een fiscaal heel voordelige oplossing. Met een duolegaat leg je de UGent de last tot betaling van de successierechten voor de overige erfgenamen op. De UGent is als onderwijsinstelling immers vrijgesteld van successierechten voor wat haar deel betreft. Door te kiezen voor een duolegaat, worden de overige erfgenamen vrijgesteld van de betaling van successierechten die, afhankelijk van de graad van verwantschap, tot 65% kunnen oplopen.  

Deze voorbeelden maken het principe van het duolegaat iets tastbaarder en tonen aan dat een duolegaat voor jouw andere erfgenamen een aanzienlijke besparing aan successierechten kan opleveren:

Voorbeeld 1 – Zonder duolegaat
Pieter laat bij testament  200.000 euro na aan zijn buurvrouw Anneke. Zij betaalt hierop 110.000 euro successierechten.
De berekening van deze successierechten, te betalen door Anneke:   

 • 75.000 x 45 % =     33.750 euro        
 • 50.000 x 55 % =     27.500 euro        
 • 75.000 x 65 % =     48.750 euro        
 • 200.000     =     110.000 euro

Anneke houdt slechts 90.000 euro over.

Voorbeeld 2 – Met duolegaat
Via het duolegaat laat Pieter zowel aan zijn buurvrouw Anneke als aan de UGent een bedrag van 100.000 euro na. De UGent krijgt de last om de successierechten van Anneke te betalen. Via het duolegaat bedragen de successierechten voor de UGent 47.500 euro en voor Anneke 0 euro .

De berekening van deze successierechten, te betalen door de UGent   

 • 100.000 x 0 % =     0 euro (op het deel van de UGent)        
 • 75.000 x 45 % =     33.750 euro (op het deel van Anneke)        
 • 25.000 x 55 % =     13.750 euro (op het deel van Anneke)        
 • 200.000     =     47.500 euro    

Anneke houdt dus 100.000 euro over. Dat is 10.000 euro meer dan wanneer Pieter het geld zonder duolegaat had nagelaten. De Universiteit Gent houdt uiteindelijk na betaling van de successierechten 52.500 euro over.

Het duolegaat levert niet altijd een even groot voordeel op omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Als je overweegt een deel van jouw vermogen aan de UGent na te laten, contacteer dan de cel fondsenwerving en laat de berekening maken voor jouw specifieke situatie.

Testamentaire formuleringen

Aan de opmaak van je testament door een notaris, zijn bepaalde kosten verbonden. Je kan natuurlijk ook altijd zelf je testament opstellen. Dat is gratis, maar als je bepaalde legaten wil overmaken, dan moet je je houden aan bepaalde formuleringen. We geven ze hier even mee: 

Formulering  ‘algemeen legaat’
Wil je een algemeen legaat aan de UGent overmaken? Neem dan volgende formulering op in je testament:

Ik legateer de volle eigendom van alle roerende en onroerende goederen die mijn nalatenschap zal bevatten aan de Universiteit Gent (openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25), die ik aanstel tot mijn algemene legataris.

Formulering ‘legaat ten algemene titel’
Wil je een legaat ten algemene titel aan de UGent overmaken? Neem dan volgende formulering op in je testament:

Ik legateer de volle eigendom van alle [omschrijving van de categorie van goederen invullen] aan de Universiteit Gent (openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25), die ik aanstel tot legataris ten algemene titel.

Formulering ‘bijzonder legaat’
Wil je een bijzonder legaat aan de UGent overmaken? Neem dan volgende formulering op in je testament:

Ik legateer de volle eigendom van [omschrijving van de specifieke goederen invullen] aan de Universiteit Gent (openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25), die ik aanstel tot bijzonder legataris.

Formulering ‘duolegaat’
Wil je een duolegaat aan de UGent overmaken? Neem dan volgende formulering op in je testament:

Ik draag de Universiteit Gent de bijzondere last op om alle successierechten te betalen.

 

Fonds
Je kan ervoor kiezen om met een bijdrage één van onze specifieke fondsen te steunen of er zelf één op te richten en daar een naam naar keuze aan te koppelen (jouw naam, de naam van je bedrijf of vereniging, de naam van iemand die je wil gedenken,...).

Voorbeeldfondsen

Fonds “Prijs Marianne De Leenheer (PDF)
Fonds “Gabriële De Waele
Fonds “Lucien Deconinck
Fonds “Prof. Frans Wuytack
Fonds “Marthe Versichelenfonds

Fonds op naam

Het oprichten van een eigen fonds biedt je verschillende mogelijkheden. Je kan de kennis van een universitaire discipline bevorderen, een prijs in het leven roepen, studenten de middelen geven om verder te studeren,... Naast de mogelijke bestemming van je fonds, bepaal je ook zelf de manier waarop het kapitaal van het fonds opgebouwd wordt. Het kan bijvoorbeeld in één keer gestort worden of gespreid over verschillende jaren, jij bepaalt wat er met de interesten van het kapitaal gebeurt,...

De concrete modaliteiten van je fonds worden beschreven in een huishoudelijk reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Bestuurscollege van de UGent.

Het financieel beheer van je fonds gebeurt door de Universiteit Gent. Het wetenschappelijk beheer wordt toevertrouwd aan een beheerscomité.  

Leerstoel

Je kan ervoor kiezen om met een bijdrage één van onze specifieke leerstoelen te steunen of er zelf één op te richten en daar een naam naar keuze aan te koppelen (jouw naam, de naam van je bedrijf of vereniging, de naam van iemand die je wil gedenken,...).

Voorbeelden van leerstoelen

Franqui leerstoel        
Olympische Leerstoel IBL "Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge"g
Leerstoel Amnesty International   
Leerstoel Charles Vermeersch        
Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis van de Wetenschappen        
Leerstoel Karel Geirlandt
 

Erkende leerstoel op naam

Een erkende leerstoel wordt opgericht op basis van een structurele schenking en biedt studenten, alumni en het ruimere publiek een unieke kans om aan de UGent les te krijgen van befaamde, internationale academici. Bovendien kan een erkende leerstoel de synergie tussen theorie en praktijk versterken.

Doel

Erkende leerstoelen maken het de UGent mogelijk om zich te positioneren als belangrijke actor binnen de evoluerende kennismaatschappij en een betrokken instelling binnen een internationale innoverende context. Ze creëren immers sterke partnerschappen en confronteren de academische kennis met fundamentele maatschappelijke uitdagingen.

Naamgeving

De schenker kan in overleg met de Universiteit Gent een naam aan de leerstoel toekennen. De naamgeving kan zowel verwijzen naar een persoons- of bedrijfsnaam. Ook een thematische verwijzing of een combinatie van bedrijfs- en thematische naam is mogelijk.

Vorm

Een erkende leerstoel kan zowel thematische onderzoeks-, onderwijs-, als dienstverleningstopics behandelen.

Promotorschap  

Een erkende leerstoel wordt toegewezen aan één UGent promotor/woordvoerder die tot het ZAP kader behoort.

Aanwending en looptijd

Hoe de geschonken middelen precies worden aangewend en binnen welke tijdspanne dat gebeurt, wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de UGent.

Onderzoekscentrum

Je kan ervoor kiezen om met een bijdrage één van onze onderzoekscentra te steunen of er zelf één op te richten en daar een naam naar keuze aan te koppelen (jouw naam, de naam van je bedrijf of vereniging, de naam van iemand die je wil gedenken,...).

Voorbeeld van onderzoekscentrum

Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Vandemoortele centre “Lipid Science and Technology”

Onderzoekscentrum op naam

Een onderzoekscentrum op naam biedt onze meest getalenteerde onderzoekers extra financiële middelen om baanbrekend universitair onderzoek te voeren.

De concrete modaliteiten van jouw onderzoekscentrum worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de UGent.

In een latere fase wordt een intern reglement uitgewerkt voor de oprichting van jouw onderzoekscentrum.

DEEL VIA
Wat hebben we gerealiseerd?