Europese rechtspraak

Concl. Adv.-Gen. Cruz Villalon, 23 oktober 2014, in de Zaak C-510/13 (E.ON Földgáz Trade) Procesbevoegdheid van een rechtspersoon, een aardgasdistributeur, om een besluit van de nationale regelgevende instantie aan te vechten - Nationale voorwaarde inzake procesbevoegdheid die uitsluitend op het bestaan van een „juridisch belang” is gebaseerd - Grondrecht op een doeltreffende voorziening in rechte - Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
H.v.J. (4e k.) nr. C-359/11 en C-400/11, 23 oktober 2014 (Schulz) Prejudiciële verwijzing – Elektriciteit - Aardgas - Bescherming van de consument - Interne markt voor elektriciteit en aardgas - Nationale wettelijke regeling die de inhoud vastlegt van de overeenkomsten met de consumenten aan wie wordt geleverd op grond van de universeledienstverplichting - Eenzijdige wijziging door de verkoper van de prijs van dienst - Tijdige kennisgeving, vóór de inwerkingtreding van deze wijziging, van de reden, de voorwaarden en de omvang ervan
H.v.J. (4e k.) nr. C 204/12 tot en met C 208/12, 11 september 2014 (Essent Belgium / VREG) Hernieuwbare energie - Gewestelijke steunregeling - Groenestroomcertificaten - Verplichting voor de elektriciteitsleveranciers om jaarlijks een bepaald quotum aan certificaten bij de bevoegde instantie in te leveren - Weigering om garanties van oorsprong in aanmerking te nemen die afkomstig zijn uit andere lidstaten van de Europese Unie en uit staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst - Administratieve geldboete in geval van niet-inlevering van certificaten - Geen strijdigheid met vrij verkeer van goederen
H.v.J. (Gr. k.) nr. C-573/12, 1 juli 2014 (Ålands Vindkraft) Hernieuwbare energie - Nationale steunregeling die voorziet in toekenning van verhandelbare groenestroomcertificaten aan installaties die elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen -Verplichting voor elektriciteitsleveranciers en bepaalde verbruikers om jaarlijks bij bevoegde autoriteit een bepaald aantal groenestroomcertificaten in te leveren - Weigering om groenestroomcertificaten toe te kennen voor buiten betrokken lidstaat gelegen productie-installaties - Vrij verkeer van goederen
H.v.J. (5e k.) nr. C-198/12, 5 juni 2014 (Commissie / Bulgarije) Gas - Gastransport - Derdentoegangsdiensten bij transmissiesysteembeheerders - Mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures voor congestiebeheer bij transmissiesysteembeheerders - Verplichting om maximale capaciteit te garanderen - Virtuele capaciteit voor gastransport in tegengestelde richting
H.v.J. (2e k.) nr. C-262/12, 19 december 2013 (Vent De Colère e.a.) Windenergie - Staatssteun - Begrip ‚maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd’ - Afnameverplichting voor hogere prijs dan marktprijs - Volledige compensatie van de meerkosten - De door eindverbruikers van elektriciteit verschuldigde bijdragen
H.v.J. (Gr. k.) nr. C-105/12, C-106/12, C-107/12, 22 oktober 2013 (Essent e.a.) Liberalisering energiemarkt - Beheerders van elektriciteits  of gasdistributienetten - Privatiseringsverbod - Verbod van banden met ondernemingen die elektriciteit of gas produceren, leveren of daarin handelen - Verbod van activiteiten die strijdig kunnen zijn met het beheer van het net
H.v.J. (4e k.) nr. C-195/12, 26 september 2013 (Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) / Waals Gewest) Hernieuwbare energie - Richtlijn 2004/8/EG - Toepassingsgebied - Warmtekrachtkoppeling en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling - Regionale steunregeling die voorziet in verlening van ‚groene certificaten’ voor installaties voor warmtekrachtkoppeling - Verlening van grotere hoeveelheid groene certificaten voor installaties voor warmtekrachtkoppeling die voornamelijk andere vormen van biomassa dan hout of houtafval benutten - Beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie
Ger. (4e k.) nr. T-465/11, 6 september 2013 (Globula / Commissie) Aardgas - Interne markt voor aardgas -  Verplichting voor aardgasondernemingen om systeem voor onderhandelde toegang van derden tot gasopslaginstallaties op te zetten - Besluit van Tsjechische autoriteiten waarbij verzoekster tijdelijke ontheffing wordt verleend met betrekking tot haar toekomstige installaties voor ondergrondse gasopslag te Dambořice - Besluit van Commissie waarbij Tsjechische Republiek wordt gelast ontheffingsbesluit in te trekken - Werking in tijd van richtlijn 2003/55
H.v.J. (1ste k.) nr. C-92/11, 21 maart 2013 Aardgas - Overeenkomsten tussen verkopers en consumenten – Algemene voorwaarden – Oneerlijke bedingen; Eenzijdige wijziging, door verkoper, van prijs van dienst – Verwijzing naar dwingende regeling die is opgesteld voor andere categorie van consumenten – Verplichting tot duidelijke en begrijpelijke formulering en transparantieplicht
H.v.J. (2e k.) nr. C-242/10, 21 december 2011 (ENEL) Elektriciteit - Interne markt voor elektriciteit – Installaties voor elektriciteitsopwekking die van essentieel belang zijn voor werking van elektriciteitssysteem – Verplichting om elektriciteit aan te bieden op nationale elektriciteitsbeurs met inachtneming van beperkingen en criteria die door beheerder van transmissie  en distributiesysteem voor elektrische energie zijn vastgesteld – Systeem  en balanceringsdienst – Openbaredienstverplichtingen
C.J.U.E. (1° ch.) nr C-264/09, 15 septembre 2011 Manquement d’État – Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Contrat d’investissement – Accord bilatéral sur la protection des investissements conclu antérieurement à l’adhésion à l’Union européenne – Article 307 CE
C.J.C.E. n° C-265/08, 20 april 2010 Richtlijn 2003/55/EG – Interne markt voor aardgas – Ingrijpen van overheid in prijs voor levering van aardgas na 1 juli 2007 – Openbaredienstverplichtingen van ondernemingen die actief zijn in gassector
C.J.C.E. (6e ch.) n° C-475/08, 3 décembre 2009 (Commission / Belgique) Manquement d’État – Marché intérieur du gaz naturel – Désignation définitive des gestionnaires de réseau – Décision exonérant les nouvelles grandes infrastructures gazières de l’application de certaines dispositions
C.J.C.E. (8e ch.) n° C-22/09, 29 octobre 2009 (Commission / Luxembourg) Manquement d’État – Politique énergétique – Économie d’énergie –  Performance énergétique des bâtiments – Non-transposition dans le délai prescrit
C.J.C.E. (6e ch.) n° C-474/08, 29 octobre 2009 (Commission / Belgique)
Manquement d’État – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Compétences de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité - Refus d’accès au réseau de distribution ou de transport - Calcul des tarifs
C.J.C.E. (4e ch.) n° C-274/08, 29 octobre 2009 (Commission / Suède) Manquement d’État –  Marché intérieur de l’électricité – Approbation préalable des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux – Autorité de régulation nationale
H.v.J. (3e k.) nr. C-239/07, 9 oktober 2008 (Sabatauskas e.a.) Elektriciteit - Interne markt - Transmissie- en distributiesystemen – Toegang van derden – Verplichtingen van lidstaten – Vrije toegang van derden tot elektriciteitstransmissie- en elektriciteitsdistributiesystemen
H.v.J. (2e k.) nr. C-347/06, 17 juli 2008 (ASM Brescia) Openbaredienstconcessies voor gasdistributie - Vervroegde beëindiging bij de afloop van overgangsperiode - Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel
H.v.J. (3e k.) nr. C-226/07, 17 juli 2008 (Flughafen Köln / Bonn) Communautaire regeling voor belasting van energieproducten en elektriciteit - Vrijstelling voor energieproducten gebruikt voor opwekking van elektriciteit - Mogelijkheid om uit milieubeleidsoverwegingen belasting te heffen - Rechtstreekse werking van vrijstelling
H.v.J. (3e k.) nr. C-207/07, 17 juli 2008 (Commissie / Spanje) Niet-nakoming - Schending van de artikelen 43 EG en 56 EG - Nationale wettelijke regeling volgens welke voor de verwerving van bepaalde deelnemingen in ondernemingen die gereglementeerde activiteiten in de energiesector uitoefenen, de voorafgaande toestemming door een speciale commissie is vereist
H.v.J. (3e k.) nr. C-206/06, 17 juli 2008 (Essent Netwerk Noord e.a.)
Interne markt voor elektriciteit - Nationale regeling volgens welke op tarief ter zake van transport van elektriciteit toeslag mag worden geheven ten behoeve van bij wet aangewezen vennootschap die gehouden is tot betaling van gestrande kosten - Heffingen van gelijke werking als douanerechten - Discriminerende binnenlandse belastingen - Steunmaatregelen van lidstaten
H.v.J. (5e k.) nr.  C-510/07, 17 juli 2008 (Commissie / België) Niet-nakoming - Niet-nakoming van de voorraadverplichting voor aardolieproducten van artikel 1, lid 1, van richtlijn 68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968 houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (PB L 308, blz. 14), zoals gewijzigd, vervolgens gecodificeerd bij richtlijn 2006/67/EG van de Raad van 24 juli 2006 (PB L 217, blz. 8) - Aard en draagwijdte van voorraadverplichting - Wanverhouding tussen de door betrokken lidstaat verstrekte cijfers en gegevens van Eurostat - Wijze van berekening van voorraden van aardolieproducten en van niveau van interne consumptie van deze producten
H.v.J. (3e k.) nr. C-439/06, 22 mei 2008 (citiworks) Interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2003/54/EG – Artikel 20, lid 1 – Vrije toegang van derden tot transmissie‑ en distributiesystemen voor elektriciteit
H.v.J. (6ième ch.) n° C-342/07, 17 janvier 2008 (Commission / Grèce) Niet-nakoming - Niet-vaststelling, binnen gestelde termijn, van de bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PB L 1, blz. 65)
Ger. EG (5e k.) nr. T-233/04, 10 april 2008 (Nederland / Commissie) Staatssteun – Richtlijn 2001/81/EG – Nationale maatregel houdende invoering van systeem van verhandelbare emissierechten voor stikstofoxiden – Beschikking die steun verenigbaar met gemeenschappelijke markt verklaart – Ontvankelijkheid – Voordeel – Geen selectieve maatregel