Praktische informatie

Opbouw   -   Praktische informatie   -   Inschrijven

Locatie

De lessen vinden plaats in de Faculteit Recht en Criminologie: Campus Aula, Universiteitstraat 6, 9000 Gent. Het overzicht van welk auditorium op welke datum wordt voor de start van de opleiding meegedeeld - en op deze website geplaatst.

De lessen kunnen op eenvoudig verzoek ook gevolgd worden via livestream.

Lesdata en -uren

De lesdata van de modules staan opgesomd in de brochure.

De lessen starten in principe om 18.30 uur en eindigen om 22.00 uur.

Lesgevers

Livestream

De lessen kunnen via livestream gevolgd worden. De uitleg daarover is terug te vinden in de Praktische nota voor deelnemers.

Aanwezigheid

Een aanwezigheidsgraad van 80 %, hetzij fysiek, hetzij via livestream, is vereist voor evt. opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen.

Deelnemers die eerder met succes de door UGAIN georganiseerde opleiding "Expertisetechnieken" hebben gevolgd, worden op eenvoudig verzoek vrijgesteld van aanwezigheid op de lessen.

Na afloop van de opleiding wordt een attest met de aanwezigheidsgraad aangeleverd.

Examen

Er zijn twee evaluatiemomenten waarop kennis en inzicht over de materie aangereikt in de modules 1 tot en met 6 wordt getest.

Het eerste evaluatiemoment geldt als eerste kans, waarop vrijstellingen behaald kunnen worden voor het tweede evaluatiemoment.

Om te slagen voor een module is minimaal 10/20 vereist.

Om te slagen voor de opleiding is een totaalscore van minimaal 50% vereist. Voor de totaalscore wordt een weging van de modules toegepast:

module wegingsfactor
module 1: Deskundingenonderzoek in burgerlijke zaken 1 1
module 2: Deskundingenonderzoek in burgerlijke zaken 2 2
module 3: Deskundingenonderzoek in strafzaken 1 1
module 4: Deskundingenonderzoek in strafzaken 2 2
module 5: Types deskundigenonderzoek, arbitrage, bemiddeling, nationaal register 1
module 6: Aansprakelijkheid, deontologie en verzekering deskundige 1

 

Examenresultaat

Het examenresultaat wordt meegedeeld via het puntenboek in de infosite van de opleiding op Ufora: ufora.ugent.be.
U hebt uw UGent-loginnaam en -paswoord nodig om in te loggen. Indien u een van beide (of allebei) niet meer weet: neem contact op met de Helpdesk DICT.

Getuigschrift

Het universitaire getuigschrift wordt uitgereikt aan wie slaagt voor de volledige opleiding (modules 1 t.e.m. 6). Indien de betrokkene slaagt voor de opleiding mede op basis van vrijstelling(en) behaald in een eerdere editie van deze opleiding, dan wordt dit vermeld op het getuigschrift.

Wie slaagt voor een module maar niet voor de volledige opleiding ontvangt een puntenbriefje met vermelding van de behaalde score(s) en evt. behaalde vrijstelling(en).

Erkenning

De opleiding is erkend door de FOD Justitie: zij beantwoordt aan de opleidingsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 30 maart 2018 (BS 27 april 2018).

De opleiding is eveneens erkend voor het Vlaams OpleidingsVerlof (het voormalige betaald educatief verlof). Een aanvraag wordt ook ingediend voor het systeem van Betaald Educatief Verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.