Reisbeleid van de UGent

De UGent doet er alles aan om zoveel mogelijk internationale mobiliteit veilig en verantwoord plaats te laten vinden.

EarthUGent kader

Onderwijs en Examenreglement 2022-2023 Artikel 46 §4 . Alle UGent-studenten die een deel van hun opleiding (het volgen van opleidingsonderdelen aan een buitenlandse instelling, stage, onderzoek in het kader van hun masterproef, verplichte buitenlandse studiereis …) in het buitenland doorbrengen hebben de verplichting om zich tijdig via Oasis te registreren als uitwisselingsstudent (zoals vermeld in de aanvraagprocedure).

Ook studenten die geen financiering via de UGent ontvangen voor hun verblijf in het buitenland dienen deze registratie in orde te brengen. Studenten zonder registratie in Oasis vóór de eerste maandag van de maand voorafgaand aan de maand van vertrek kunnen geen toestemming krijgen om een deel van hun opleiding in het buitenland door te brengen. Het universiteitsbestuur heeft het recht omwille van uitzonderlijke omstandigheden (bv. omwille van veiligheidsredenen, redenen die de academische activiteiten in het buitenland belemmeren …) deze toestemming om een deel van de opleiding in het buitenland door te brengen in te trekken of studenten die zich in het buitenland bevinden verplicht te laten terugkeren.

Voor studenten zonder toestemming wordt de academische erkenning niet gegarandeerd en wordt ook geen omkadering voorzien door de UGent van het studieverblijf in het buitenland.

Algemeen veiligheidskader

De UGent baseert de reistoelatingen/weigeringen op formele en informele overheidsadviezen, landeninformatie en andere internationale bronnen en houdt rekening met deze elementen: Traffic lights
  1. De algemene veiligheidssituatie (vb. politieke toestand, onlusten, ...)
  2. De algemene gezondheidssituatie (vb. Ebola, COVID-19, ...)
  3. Landelijke of regionale strenge maatregelen of gebeurtenissen, met grote beperkingen van de bewegingsvrijheid als gevolg (vb. langdurige algemene stakingen, lockdown, ...)
  4. De toegang van Belgische ingezetenen tot een bepaald land/gebied
  5. Het academisch on campus aanbod bij partnerinstellingen/stageplaatsen (vb. enkel online lessen, stakingen van universiteiten, ...)

In principe reizen studenten niet af naar landen/regio’s  waarvoor een negatief reisadvies geldt (“niet-essentiële reizen worden ten zeerste afgeraden”)

Studenten kunnen echter in aanmerking komen voor een uitzondering als hun uitwisseling/stage essentieel is (als zonder de mobiliteit studieduurverlenging dreigt), zoals bij:

  • een stage/opleidingsonderdeel die in het curriculum vermeld staat als verplicht in het buitenland zonder dat er een volwaardig alternatief in België/of en andere veilige locatie kan aangeboden worden. Hiervoor moet een reisrisico- inschatting gemaakt worden. Contacteer hiervoor de FCI-medewerker van je faculteit.
  • structurele mobiliteit in het kader van opleidingen in samenwerking (bv. Erasmus Mundus)
  • de nationaliteit hebben van het land van bestemming.

Timing van de beslissingtime

  • Studenten met een uitwisselingsaanvraag met mobiliteitsdoel studie  voor het 2e semester 2022-2023 krijgen ten laatste op 01/11/2022 de definitieve beslissing.
  • Studenten met uitwisselingsaanvraag met mobiliteitsdoel stage, onderzoek masterproef, veldwerk,… krijgen ten laatste op de eerste maandag van de maand voorafgaand aan de maand van vertrek positieve of een negatieve beslissing van het Team Actueel/Reisadviezen. Indien een aanvraag een negatieve beslissing heeft gekregen, is dat finaal. De veiligheidssituatie wordt nauw opgevolgd en als de veiligheidssituatie voor een gebied verandert,  kan de toestemming om te vertrekken tot de dag voor het vertrek alsnog worden ingetrokken

travelglobeInformatie over reizen

Reizen is nog steeds onderhevig aan heel wat beperkingen die COVID-19 gerelateerd zijn, maar eveneens door volatiele veiligheidssituaties.

De website van de FOD Buitenlandse Zaken en de website Re-Open EU maakt je wegwijs  en geeft gedetailleerde info per land. Check dit goed voor vertrek!!! Hou je steeds aan de lokale maatregelen. Volg de lokale wetgeving en respecteer de normen en waarden van je gastland (die kunnen immers grondig verschillen van wat je als student gewoon bent in België).

Er geldt momenteel een negatief reisadvies voor niet-essentiële reizen naar heel wat derde landen voor niet-gevaccineerden.

Een aantal landen laat ook nog steeds geen Belgische ingezetenen toe. De inreisvoorwaarden en geldende maatregelen voor het land van bestemming staan beschreven in de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken.