Verbind met woorden en alinea's

Hang je zinnen en alinea's aan elkaar door het gebruik van structuuraanduiders. Gebruik verwijswoorden zoals 'die' en 'dat' om te verwijzen naar wat je gezegd heb. Let erop dat je ze correct gebruikt. Of gebruik signaalwoorden. Die laatste vind je terug in onderstaande tabel.

Als je wil, kan je deze tabel ook als pdf afdrukken: lijst verbind met woorden.

Som op

bv. De Cs-uitwisseling gebeurt met behulp van Cs-acetaat wat basische eigenschappen heeft, waardoor niet alleen een uitwisseling maar ook een verandering van de katalysatorstructuur plaatsvindt.

verbindingswoorden

ten eerste … ten tweede, en, eveneens, ook, enerzijds … anderzijds, aan de ene kant … aan de andere kant, niet alleen… maar ook…

zowel ... als, tevens, daarbij, vervolgens, bovendien, verder, voorts, een andere, daarnaast, ten slotte, tot slot

zo, zoals, bijvoorbeeld, met name, onder andere, en dergelijke, onder meer, een voorbeeld (hiervan) is, dat is het geval bij, dat komt voor bij, ter illustratie, dat blijkt uit, naar verluidt, onder meer, ter verduidelijking

Uitdrukkingen:

Daarbij komt nog dat

Hierbij kan nog vermeld worden dat

Hetzelfde geldt voor

 

  • Wanneer je je laatste punt aanhaalt in een opsomming, schrijf je 'ten slotte’, in twee woorden. ‘Tenslotte’, in een woord, betekent 'per slot van rekening’. bv. Ik kan me toch ook vergissen; ik ben tenslotte toch ook maar een mens.

 

  • Schrijf je ‘ten eerste’, zorg er dan voor dat je ook altijd een ‘ten tweede’ schrijft (of: ‘verder’, daarnaast,…)

 

Orden

bv. Vervolgens wordt in sectie 1.2 uitleg gegeven over de gebruikte datasets en software.

verbindingswoorden

eerst, vervolgens, dan, daarna, later, voorafgaand, toen, terwijl, voordat, nadat, zodra, intussen, vroeger

uitdrukkingen In de eerste plaats

Geef een voorbeeld

bv. Zo kan er voor gekozen worden om de tijdsintervallen te modelleren volgens stijgend begintijdstip.

verbindingswoorden

zoals, bijvoorbeeld, zo, een voorbeeld, onder andere, anders geformuleerd, met andere woorden, ter verduidelijking

uitdrukkingen:

Een voorbeeld hiervan is

Dat blijkt uit

Dat komt voor bij

Denk maar (eens) aan

Om duidelijk te maken hoe

Ter illustratie vermeld ik

Neem nu

De juiste afkorting van 'bijvoorbeeld' is bijv. of bv., niet: vb. of bvb.

Vergelijk

bv. Het waren indrukwekkende gebouwen die, net als de burgerhospitalen, als grote hallen werden opgebouwd.

verbindingswoorden: net als, zoals, evenals, hetzelfde als, eveneens, evenzeer, evenzo, net zo

uitdrukkingen:

In vergelijking met

Vergeleken met

Als twee delen niet gelijk zijn, gebruik je 'dan'. Als ze gelijk zijn, gebruik je 'als'. bv. Hij is groter dan zijn vader maar even groot als zijn broer.

Leg uit waarom of hoe

bv. Er werd gebruik gemaakt van een bio-assay om endotoxine-activiteit te kwantificeren.

verbindingswoorden: om ... te, door te, opdat, daarmee, waarmee, daartoe, teneinde, daarvoor, met

uitdrukkingen:

Met als doel, met het doel om…

Door middel van

Met behulp van

Met de bedoeling

… is erop gericht

Met het oog op

Let op: Verwar ‘opdat’ en ‘zodat’ niet met elkaar. ‘Opdat’ drukt een doel uit, maar is archaïsch. Een vlotter synoniem is ‘om’. 'Zodat' drukt een gevolg uit.

- Opdat alles goed functioneert, moet u de tijdszone op uw computer goed instellen.

- Om alles goed te laten functioneren, moet u de tijdszone op uw computer goed instellen.
- Alle oogsten waren mislukt, zodat er voedselschaarste was.

Maak een tegenstelling

bv. Hoewel het mogelijk is om programma's in C++ te schrijven met de native development kit, schrijf je apps meestal in Java.

verbindingswoorden: Enerzijds…anderzijds, aan de ene kant… aan de andere kant, niettemin, niettegenstaande (archaïsch), doch (archaïsch), toch, echter, maar, daarentegen, daartegenover, terwijl, integendeel, hoewel, desondanks, weliswaar

uitdrukkingen:

In plaats van

In tegenstelling tot

Daar staat tegenover dat

Het verschil zit hierin dat

Er kan niet ontkend worden dat

Gebruik geen twee tegenstellingen in één zin. Bv. Maar in die theorie vond X zich echter niet terug.

Nuanceer

bv. Een geïnterviewde heeft ook rechten, tot op zekere hoogte.

verbindingswoorden: toch, enerzijds… anderzijds

uitdrukkingen:

Tot op zekere hoogte

Hier kan de vraag gesteld worden of

Het is (helemaal) niet (zo) zeker dat

Het gaat hier niet om… maar om

Geef de oorzaak / reden

bv. Aangezien het onmogelijk is om elk van deze merken in overweging te nemen, creëert een consument bepaalde subgroepen uit de totale beschikbare poule.

verbindingswoorden: doordat, daardoor, door, hierom, omdat, want, aangezien, wegens, vanwege, namelijk, immers

uitdrukkingen:

Dat is te danken aan

Dat is te wijten aan

Dat bewijst dat

Dat verklaart waarom

De oorzaak ligt in

De reden is te vinden in /bij

Als gevolg van

Ten gevolge van

Geef het gevolg

bv. Elk kind is uniek, waardoor een juiste aanpak voor de omgang met een leerstoornis niet bestaat.

verbindingswoorden: daarom, daardoor, waardoor, zodat, resultaat

uitdrukkingen:

Vandaar dat

Het gevolg is dat

Daar komt uit voort dat

Dit alles toont aan dat

Onderzoek toont aan dat

De feiten bewijzen / weerleggen het

Dat heeft geleid tot

Stel een voorwaarde

bv. In De Officiis laat Cicero duidelijk verstaan dat handel een verwerpelijke bezigheid is, tenzij op grote schaal.

verbindingswoorden: als, indien, mits, wanneer, tenzij

uitdrukkingen:

Stel dat

In het geval dat

Aangenomen dat

Vat samen

bv. Samenvattend kunnen we stellen dat de gevonden onderzoeksresultaten aansluiten bij de beschreven scapegoat-theorie.

verbindingswoorden: dus, kortom, daarom, concluderend, uiteindelijk, samengevat, samenvattend

uitdrukkingen:

Hieruit volgt dat

Hieruit kunnen we afleiden dat

Alles bij elkaar genomen

Met andere woorden

Al met al

Dat houdt in dat

Alles afwegend