Specialist Grondwaterbeheer

(04-02-2022) De functie focust zich op de inzameling en verwerking van grondwaterdata en het opstellen en/of begeleiden van onderzoeksopdrachten waaronder modellering van grondwater.

De functie focust zich op de inzameling en verwerking van grondwaterdata en het opstellen en/of begeleiden van onderzoeksopdrachten waaronder modellering van grondwater. Op basis van de ingezamelde informatie bereid je wetenschappelijk onderbouwde beleidsvoorstellen en concrete beheervoorstellen voor de bescherming van de grondwaterlichamen voor.

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Wendy Verlé tel: 0473 75 01 45of via e-mail w.verle@vmm.be

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een master diploma. Bij voorkeur: (hydro-)geologie, industrieel ingenieur of wetenschappen met deelopleiding (hydro-)geologie.

Technische competenties:

 • Grondige kennis van de hydrogeologische opbouw van de ondergrond van Vlaanderen en in het bijzonder van de grondwaterlichamen en van het grondwaterbeleid en -beheer
 • Grondige kennis van hydrogeologische en hydrogeochemische processen
 • Goede kennis van (geografische) data-analyse en -verwerking m.b.v. GIS-toepassingen (QuantumGIS of ArcMAP)
 • Goede kennis van informatieverwerking met de computer: MS Office toepassingen, databanken, ...
 • Goede kennis van de wetenschappelijke methodes voor onderzoek inzake grondwater zoals hydrogeologische en hydrogeochemische processen (monitoring en -modellering)
 • Basiskennis van interagerende expertisegebieden (cf. ecologie, hydrologie, klimatologie, ...)
 • Basiskennis en interesse in disciplines en sectoren die impact hebben op grondwaterkwantiteit en -kwaliteit, zoals landbouw, industrie en (drink)watervoorziening

Pluspunten:

 • Ervaring met R of python
 • Ervaring met modelleren van water- en stoffentransport in de (on)verzadigde zone,
 • Ervaring met hydrogeochemisch modelleren
 • Kennis van de vigerende Vlaamse en Europese regelgeving en beleid m.b.t. milieu en het bijzonder m.b.t. (grond)water, alsook de principes van het integraal waterbeleid
 • Basiskennis in de verschillende administratieve procedures zoals MER’s, Watertoets, omgevingsvergunning
 • Basiskennis van overheidsopdrachten

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen "artikel 7" bij Selor (www.selor.be ) Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?
Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplekken

Vlaamse Milieumaatschappij

Hoe solliciteren?
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Bekijk het selectiereglement